Gouden handdruk

Privacy beleid bij Gouden-handdruk.com

Gouden-handdruk.com is onderdeel van Verzekeringen Online en is ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12016131.

Verzekeringen-Online is een marktplaats voor financiŽle diensten. Verzekeringen-Online is nadrukkelijk geen aanbieder van financiŽle diensten. De doelstelling van Verzekeringen-Online is om vraag en aanbod van/naar financiŽle dienstverlening bij elkaar te brengen. Verzekeringen-Online faciliteert marktpartijen. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Verzekeringen-Online heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden offerteaanvragen is echter afkomstig van derden (de diverse vragers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Verzekeringen-Online draagt voor de inhoud van de geplaatste offerteaanvraag geen enkele verantwoordelijkheid.

Verzekeringen-Online beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Verzekeringen-Online en/of haar agenten, wederaanbieders, partners, affiliates of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriŽle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Verzekeringen-Online op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Verzekeringen-Online of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Verzekeringen-Online. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het verkrijgen van een offerteaanvraag wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 21.

De aansprakelijkheid van Verzekeringen-Online voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de doorgifte van de door de aanvrager van de offerte verstrekte informatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze offerteaanvraag heeft betaald aan Verzekeringen-Online. Verzekeringen-Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.


Terug naar de homepage


Privacy beleid